شاخصه های روش شناسی تفسیر سیاسی ـ اجتماعی از قرآن

 

چکیده

مقاله حاضر، در پی بررسی شاخصه های روش شناسی تفسیر سیاسی قرآن است. سؤال اصلی پژوهش، چیستی و ویژگی های روش شناسی این نوع تفسیر است. مدعای مقاله این است که قرآن گرایان، با تغییر در روش های سنتی تفسیر قرآن و با عرضه روش جدید، به فهم تازه ای از قرآن رسیدند که متفاوت از قرآن پژوهان پیشین بود. این فهم جدید، با تأکید بر عقل گرایی، علم جدید تاریخ، اهداف و مقاصد قرآن، تعامل با واقعیت های سیاسی ـ اجتماعی، پرهیز از احادیث ضعیف و عرضه نتایج پژوهش به زبان ساده برای توده مردم و نفی اجماع، شکل گرفت. حاصل پژوهش با این شاخصه ها، نشان دادن اسلام اعتدالی و کارآمد در عرصه داخلی و نظام بین المللی است. این مقاله بر اساس رویکرد تاریخ فکری ، با الهام از روش استیوارت هیوز سامان یافته است.

کلیدواژه ها

تفسیر سیاسی قرآن، روش شناسی، عقل گرایی، اهداف و مقاصد، تخصص گرایی، نواندیشی دینی

مقدمه

روش های مختلفی برای فهم و دریافت پیام واقعی قرآن به کار رفته است؛ مانند روش های فقهی، فلسفی، عرفانی، ادبی و روایی. هر کدام از طرف داران این روش ها، معتقد بودند برای دست یابی به معنا و پیام حقیقی قرآن، روش آن ها کامل ترین متد است. علاوه بر آن، در جهان معاصر، روش های جدیدی از جمله روش تفسیر علمی قرآن شکل گرفت که به معنای استفاده از روش ها و نظریه های علمی برای فهم قرآن است. در این روش، کشفیات علوم جدید، تجربی و طبیعی، برای کشف معنا و پیام قرآن مبنا قرار می گیرد.

به تعبیر دیگر، مفروض این روش آن است که تضادی بین علم، دین و علوم جدید و دین اسلام نیست، بلکه هم دیگر را تأیید و تکمیل می کنند. شاخص ترین افراد این جریان عبارتند از: سیداحمد خان هندی در تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان، (هندی، ۱۳۳۲) جواهر الطنطاوی در الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم، (طنطاوی، ۱۳۵۳) یدالله سحابی در خلقت انسان (صحابی، ۱۳۷۵) و مهدی بازرگان در باد و باران در قرآن. (بازرگان، ۱۳۴۴) علاوه بر آن، در تاریخ معاصر جهان اسلام و مخصوصاً در جامعه ایران، تحول شکرفی در قرآن پژوهی رخ نمود که با تاریخ گذشته کاملاً متفاوت بود. فهمی متفاوت از قرآن در جامعه ایجاد شد که نتایج سیاسی ـ اجتماعی فراوانی در پی داشت. مقاله حاضر، به بررسی و کالبدشکافی روش شناسی این نحله از قرآن پژوهان سیاسی ـ اجتماعی اختصاص دارد.

منظور از تفسیر سیاسی قرآن، اندیشه ای نص محور است که با اعتقاد به جامعیت قرآن، مکانیسم رسیدن به نظام مطلوب سیاسی اسلام را در بازگشت و فهم مجدد قرآن می داند و از همین دیدگاه، به نقد دوگانه «تحجرگرایی» و «ایدوئولوژی سکولار» می پردازد. این تفسیر، معطوف به سیاست و اصلاح اجتماعی است و به نظامی آزاد و عدالت محور در جامعه توجه دارد. اهمیت این رویکرد تفسیری، آن است که ما را به سوی شیوه ای جدید در حکومت داری، تعاملات اجتماعی و روابط بین المللی و تعامل بین فرد، جامعه و خداوند رهنمون می سازد.

روش از لغت «متد» (Method) که از واژه یونانی «متا» به معنای «در طول» و «اودوس» (Odos) یعنی «راه»، گرفته شده و مفهوم آن، در پیش گرفتن راهی برای رسیدن به هدف و مقصودی با نظم و توالی خاص است. (کاظمی، ۱۳۷۴، ص۲۹) به تعبیر دیگر، فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دست یابی به شناخت یا توصیف واقعیت به شمار می آید.

به واسطه روش می توان از طریق عقل یا غیر آن، واقعیت ها را شناخت و از لغزش برکنار ماند. در معنای کلی تر، روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود است. روش به مجموعه طرحی اطلاق می گردد که انسان را به کشف مجهولات هدایت می کند و نیز مجموعه قواعدی است که هنگام بررسی و پژوهش به کار می روند و مجموعه ابزار و فنونی است که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می کند. (ساروخانی، ۱۳۷۵، ص۲۴) روش شناسی شاخه ای از فلسفه علم است که به بررسی و تحلیل نقادانه شیوه های خاص تطبیق ساختار عام نظریه در قلمروهای مختلف بشری می پردازد. (کاظمی، ۱۳۷۴، ص ۲۹)

مقصود از روش شناسی در این جا، شناخت و بررسی کارآمدی روش های گوناگون است. اگر به کار گرفتن روش را دانشی درجه اول به شمار می آوریم، تحلیل و بررسی خود روش ها، دانش درجه دوم محسوب می شود و مقصود از روش تفسیر قرآن، مستند یا مستنداتی است که مفسران در فهم و تفسیر قرآن از آن ها بهره می گیرند که از آن به «منهج تفسیری» نیز تعبیر می شود. (سیدباقری، ۱۳۹۴، ص۵۱)

اهمیت روش

فهم درست متون دینی، علمی و واقعیت های اجتماعی، منوط به اتخاذ روش مناسب است. به این جهت، برخی از قرآن پژوهان معاصر، با اعراض از روش تفسیر سنتی قرآن و در عوض طراحی روش ها، به فهم جدیدی از قرآن رسیدند که با روش های سنتی امکان چنین فهمی وجود نداشت. روش های جدید این امکان را برای قرآن پژوه فراهم کرد تا سؤالات جدیدی به محضر قرآن عرضه کند و به پاسخ های روزآمد برسد. اگر محقق توان طرح سؤالات جدید و مورد نیاز جامعه امروزین را نداشته باشد، مواجه شدن با معضلات و دادن راه حل را از دست خواهد داد.

روش به مثابه عینکی است که به محقق کمک می کند تا فهم واقعی از معضلات خاص اجتماعی پیدا کند. این نوع فهم، زمینه نشان دادن مسیر مطلوب اجتماعی – سیاسی را فراهم می سازد. برخی چون آن ابزار مناسب را ندارند، در تحلیل مسائل جامعه و نظام بین الملل، به خطا می روند؛ بنابراین فهم جدید، نیازمند روش جدید است و روش جدید، طرح سؤالات نو را ممکن می سازد و پاسخ های کارآمد را برای راهبری جامعه فراهم می کند.

شاخصه های روش شناسی تفسیر سیاسی ـ اجتماعی از قرآن

۱٫ توجه ویژه به علم تاریخ

علم تاریخ در جهان اسلام، از مظلوم ترین رشته های علمی است. معمولاً علما، علم تاریخ را در ادامه علم حدیث می دانستند و برای تشخیص صدق و کذب وقایع و رخدادهای تاریخی، به احادیث مراجعه می کردند. از اقسام علم تاریخ «تاریخ نقلی، تاریخ تحلیلی و فلسفه تاریخ»، معمولاً علما در حوزه علمیه بیش تر به تاریخ نقلی اکتفا می کردند و از تاریخ تحلیلی و فلسفه تاریخ، سهمی ناچیز در پژوهش های علما و قرآن پژوهان ملاحظه می شد. در جهان اسلام، ابن خلدون برای اولین بار در مقدمه معروف خود بر تاریخ العبر، از اهمیت تاریخ تحلیلی و علمی و فلسفه تاریخ پرده برداشت و بر ضرورت آن در مطالعات علمی و فهم اجتماعی تأکید کرد و تاریخ را مطالعه تغییرات و تحولات اجتماعی انسان دانست.

وی به نقد داستان های بی پایه پرداخت که در تفسیر قرآن به کار گرفته شده و از فهم واقعی قرآن جلوگیری نمود. (ابن خلدون، ۱۳۵۲، ج ۱، ص۲۳ـ۲۴) اما پیام ابن خلدون در جهان اسلام به گفتمان مسلط تبدیل نشد. در تاریخ معاصر، نواندیشان دینی برای حل بحران نظریه های دینی که با ظهور و نفوذ مدرنیته در جهان اسلام با ناکارآمدی مواجه شده بود، نیاز به علم تاریخ تحلیلی و فلسفه تاریخ به جد احساس شد و نواندیشانی از جمله نایینی در تنبیه الامه، (نایینی، ۱۳۷۸، ج ۹، مقدمه، پاورقی سیدمحمود طالقان) برای اسلامیزه کردن مشروطه، نیاز به تحلیل تاریخ صدر اسلام پیدا کردند.

 برای الگوگیری از چهل سال اول هجری، نگاهی جدی و جدید به آن عصر طلایی شد. این گونه نگاه و مطالعه را هم فکران و شاگردان نایینی در ایران پی گیری کردند و مطالعه تاریخ و فلسفه تاریخ در بین نواندیشان گسترش یافت. از جمله می توان به آثار سید اسدا… خرقانی در کتاب روح التمدن و هویه الاسلام یا دموکراسی عالم، (خرقانی، ۱۳۳۵ ق، ۱۲۹۶ش) و سیدابوالفضل زنجانی در مقالات «اخلاق محمدی۹»، «نظام اجتماعی در اسلام»، «مهدی موعود» (موسوی زنجانی، ۱۳۹۴) و «قرآن و حقوق بشر» اشاره کرد.

متفکران بزرگی از جمله مرتضی مطهری و علی شریعتی، به تدوین کتاب هایی در فلسفه تاریخ اقدام کردند که نشان دهنده توجه ویژه قرآن پژوهان معاصر به علم تاریخ به معنای مدرن آن است. علم تاریخ به قرآن پژوه کمک می کند تا متن و زمینه های فرهنگی، سیاسی واقتصادی نزول قرآن و تاریخ عصر جاهلی را شناسایی کند و چگونگی نزول آیات مخصوصاً آیات سیاسی ـ اجتماعی و چگونگی کاربست آن ها در حکومت پیامبر۹ را درک و فهم نماید.

مطالعه تاریخ صدر اسلام برای سامان دهی به اوضاع نابه سامانان جامعه اسلامی امروزین ضروری است؛ چون مطالعه تاریخ گذشتگان، برای اتخاذ روش بهتر برای زندگی سعادتمندانه است. کروچه تاریخ نگار صاحب نام ایتالیایی، مطالعه تاریخ گذشتگان را «تاریخ معاصر» لقب می دهد؛ زیرا مطالعه زندگی گذشتگان برای استفاده بهینه از تجربیات جوامع مختلف، برای فهم جامعه امروزی و راهبری آن ضروری است. حامد ابوزید و محمد ارگون نیز به این گونه مطالعه تاریخی با تفاوت اندکی تأکید کرده اند.

ارگون معتقد است، امکان اتخاذ فاصله گذاری نقدی از شناخت اسطوره ای که با نظام فکری مشخص پیوند دارد، تنها در پرتو اتخاذ روش های عقل مدرن امکان پذیر است؛ زیرا عقل مدرن، عناصر مختلفی را از هم جدا می کند و گویی این عناصر، واحد تجزیه ناپذیر را تشکیل می دهند. به سخنی روشن تر، عقل مدرن، توانایی تمایز دادن اسطوره از تاریخ، ایمان دینی از معرفت تجربی محسوس، واقعیت مادی حقیقی و تصوری که از آن در ذهن داریم و ادراکی که از راه هم سانی اسطوره ای از آن ترسیم می کنیم و تشخیص واقعی و غیرواقعی اشیا… را دارد. (ارکون، ۱۳۹۲، ص۱۳۰)

یکی از نتایج چنین مطالعه ای از قرآن و سنت پیامبر۹، چون دو ابزار بسیار مهم عقل گرایی و توجه به واقعیت ها و مقتضیات امروزین جامعه را در برمی دارد، از قرائت هایی داعش گونه متصلب از متون دینی و مخصوصاً قرآن جلوگیری می کند و مسیری جدید در فهم اعتدالی و مسالمت آمیز از اسلام رحمانی را به جهان نشان می دهد و تحولات اجتماعی را امری طبیعی و تکاملی و فرصتی برای فهم بهتر دین و رساندن پیام آن به تمام شریعت تلقی می کند. بر خلاف تحجرگرایان که پدیده های نوظهور را تهدید فرض می کنند و با آن به مبارزه برمی خیزند.

۲٫ پرهیز از اسرائیلیات و احادیث ضعیف

این شاخصه، ارتباط وثیقی با شاخصه اول یعنی توجه به علم تاریخ دارد. در تفسیر قرآن، استفاده از اسرائیلیات و احادیث ضعیف در طول تاریخ تفسیر، رو به فزونی نهاد و با گذر ایام، اکثر تفاسیر مملو از اسرائیلیات گشت و فهم و گرفتن پیام قرآن را برای مخاطبان با مشکل مواجه ساخت. در ذیلِ احادیث ضعیف و اسرائیلیات، ترویج خرافات گسترش یافت و معیارهای عقلانی معطوف به زندگی اجتماعی و فردی ضعیف گردید.

متدبران قرآن، با تمایزگذاری بین تاریخ درست از تاریخ نادرست و افسانه ها، با ترویج و به کارگیری علم تاریخ در تفسیر قرآن، به پالایش تفاسیر از اسرائیلیات دست زدند و قرآن را معیار درستی و نادرستی احادیث قرار دادند که با مرور زمان قاعده برعکس گردیده بود و احادیث، معیار فهم قرآن محسوب می شد. قرآن پژوهان این قاعده را به اصل خود برگرداندند و قرآن را معیار صحت و سقم احادیث قرار دادند. حدیث معروف «هر چیزی که از ما (پیامبر۹ و اهل بیت:) بیان شده به قرآن عرضه کنند، اگر با قرآن موافق بود قبول کنید و گرنه مردود است»،[۱] با این رویکرد عقل گرایی در تفسیر قرآن گسترش یافت و امکان پالایش متون از اوهام وخرافات فراهم گردید و پیام حیات بخش قرآن، در جامعه اسلامی انعکاس یافت.

۳٫ گسست از مفسران سابق

گسست گرایی، در مقابل تقلید از بزرگان و صاحب نظران قرآن پژوه گذشته قرار می گیرد و یکی از شاخصه های روش شناسی قرآن گرایان محسوب می گردد. مفسران اجتماعی معتقد بودند، باید از گذشتگان جدا شد و به تقلید از آن ها پایان داد و در مقابل، به زمان حال انسان مسلمان و جامعه توجه کرد. چون قرآن پژوهان گذشته، به سؤالات زمان خود پاسخ داده اند و تکرار آن سؤالات و پاسخ ها، نیازهای جامعه امروزین را برطرف نمی کند، بلکه به آشفتگی ها دامن می زند و جلو ابتکار و نواندیشی را می گیرد و به نوعی تکرار مکررات است و باعث حیران شدن پژوهش گر در دریای بی کران پژوهش های گذشتگان می شود؛ به این جهت آشکارا و شفاف، گسست از گذشتگان را اعلام کردند:

این مقدمات در فهم قرآن کافی نیست؛ بلکه باید خودمان را از هر تقلیدی دور کرده و هرگونه تعصبی را کنار بگذاریم و قرآن را از مفسرین که هر یک مذهبی دارند و رأیی برای خود اتخاذ کرده اند، اخذ نکنیم؛ زیرا که مذاهب مختلف اسلام که بعد از قرن دوم پیدا شد و هر یک، قرآن را بر رأی و برطبق مذهب و هوای خود تفسیر کرده اند و اگر بخواهیم فهم قرآن را از تفاسیر مختلفه اخذ کنیم، سرگردان خواهیم شد؛ یکی معتزلی است و دیگری اشعری، و مفسر دیگر باطنی و دیگری غالی و مفسر دیگر جهمی و دیگری ظاهری و مفسر دیگر زیدی و دیگری اسماعیلی و مفسر دیگر اخباری و دیگری اصولی و مفسر دیگر صوفی و دیگر فلسفی و مفسر دیگر قادیانی و دیگر مرجئی و غیر این ها؛ به اندازه ای اختلاف در تفاسیر و فهم آیات است که اگر کسی بخواهد از این تفاسیر اتخاذ رأی و عقیده کند، غیر از بیچارگی و سرگردانی نتیجه ای نمی برد، بلکه نعوذ بالله، گاهی این سرگردانی، منجر به الحاد و خروج از دین خواهد شد؛ و دیگر آن که جمود در تفاسیر و تعبد به اقوال مفسرین، خود یک نوع تقلید است، به نص قرآن که می فرماید: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّه وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ»، (زخرف: ۲۳)، «ما پدران خود را بر (همین) یافتیم و ما از کارهای ایشان پیروی می کنیم». تقلید حرام است و فرار از تقلید و ریختن تعصبات خود، کاری مشکل؛ لذا متوجه به مسبب الاسباب و مسهل الامور الصعاب گردیده و بحمد الله موفق به کشف مطلبی شدیم و راه فهم دین و تدبر در قرآن مبین بر ما باز شد. (سنگلجی، ۱۳۶۲ق، ص۴)

بنابراین گسست از گذشتگان، از ویژگی های مهم مفسران سیاسی ـ اجتماعی معاصر محسوب می شود، گفتنی است اکثر کسانی که به طرحی نو و ایجاد فضایی جدید در قرآن پژوهی معتقد بودند، تقلید و حاشیه نویسی بر تفاسیر گذشتگان را مانع فهم دین و قرآن می دانستند که نتیجه ای جز تکرار محتوای گذشتگان نیست و با آزاداندیشی منافات دارد.

۴٫ نفی اجماع

اکثر قرآن گرایان در قرآن پژوهی، از اسناد چهارگانه فهم دین (قرآن، سنت، عقل و اجماع)، اجماع را قبول نداشتند؛ چون اجماع علما را با آزاداندیشی در موارد مختلف قابل جمع نمی دانستند. قرآن پژوهی معطوف به معضلات سیاسی ـ اجتماعی است و معمولاً در این عرصه، محافظه کاری و تقیه، بر اجماع علما حاکم است. به این جهت، اجماع در روش شناسی این نحله از قرآن پژوهان جایگاهی ندارد و برخی ها علاوه بر اعراض عملی از کاربست اجماع، به صورت صریح از ناکارآمدی آن در دین پژوهی صحبت کرده اند:

اما اجماع یا توافق آرا و یا هم نظری و هم رأیی در احکام دینی آرایی که به تصویب اتفاقی حقوق دانان صاحب صلاحیت و بزرگ قرن های گذشته اسلام رسیده باشد، «قرآن» و «سنت»، اصل هایی ثابتند و هیچ گونه تغییری در آن ها امکان ندارد؛ از این رو، مجتهد و متفکر جدید حقوقی، برای آن که در تلاش اجتهاد خود، آزادی و امکان توسعه و فراخ گرایی بیش تری داشته باشد، ناگزیر است در صورت امکان، تنها خود را تا حدی از زیر بار اجماع آرای قاطع و استدلال های مقبول فقها و مفسران گذشته رهایی بخشد و آن را «تابعی متغیر»، نه «اصلی ثابت» انگارد و حق استنباط، تجدیدنظر، نقد و ارزیابی مجدد را برای نسل های بعد، دست و پا کند.

در غیر این صورت، اجتهاد، اسمی بی مسمی بیش نخواهد بود و فقه اسلامی، جنبه تکاپویی زنده، دینامیک انعطاف پذیری، قابلیت تکامل و هم سازی با شرایط تازه را از دست خواهد داد و به صورت نظامی بسته، مرده، جامد، راکد، استاتیک، منجمد، کریستالیزه شده، فسیل و سنگواره درخواهد آمد. (خان محمدی، ۱۳۹۲، ص۱۶۳)

«این اجماع، از وضوی بی تمیز، جسورتر و قبیح تر است که از رحلت پیامبر۹ تا حال، دائم در محاربه قرآن مجید قد موزون راست کرده که هر فاسق و فاجر را خلافت بدهد الی یومنا هذا… . این عجوزه اجماع، عروس هزاران داماد شده است»؛ (خرقانی، ۱۳۳۹، ص۷۵) بنابراین چون اجماع فهم علمای گذشته از متون دینی، بر اساس نیازهای آن زمان و بر مبنای خاصی شکل گرفته و در جامعه امروزی کاربردی ندارد، قرآن گرایان این گونه فهم از اسلام را قابل پیروی نمی دانند و گسست از اهل اجماع را برای درانداختن طرحی نو، ضروری می دانند.

۵٫ تخصص گرایی

برای رسیدن به فهم جدید و کارآمد از قرآن، نیاز به مقدماتی از جمله تسلط بر ادبیات عرب، معانی و بیان، اعجاز قرآن، محکم و متشابه، تاویل و تفسیر قصه های قرآن و اسباب نزول است. (شیخ محمود عبده، بی تا، ص۱۷ـ۱۸) لزوم تخصص گرایی در قرآن پژوهی، یعنی ایجاد یک رشته مستقل از سایر رشته های علوم اسلامی.

در گذشته، با متدهای دیگر علوم از جمله فلسفه، عرفان، فقه و ادبیات، به قرآن پژوهی می پرداختند؛ اما قرآن پژوهان سیاسی که برای فهم قرآن، معتقد به اتخاذ روش از خود قرآن هستند، براین باورند که در مطالعات اسلامی، می توان از روش اختصاصی قرآن در سایر رشته ها استفاده کرد، ولی در پژوهش های اسلامی برعکس شده و «فرع» جایگرین «اصل» گردیده است و از متدولوژی دیگر شاخه های علوم اسلامی در قرآن پژوهی استفاده می شود؛ اما از روش شناسی اختصاصی قرآن که همان تفسیر قرآن به قرآن است، استفاده جدی نمی شود.

لذا یکی از ویژگی های بسیار مهم قرآن پژوهان اجتماعی، اتخاذ روش اختصاصی از خود قرآن بوده است و مفسر باید ابتدا در علوم قرآنی متخصص و ماهر باشد و رشته تفسیر باید مستقل از سایر رشته های علوم اسلامی، بلکه مرجع تکیه گاه سایر رشته ها باشد و متدولوژی آن مختص قرآن باشد.

۶٫ توجه به اهداف و مقاصد قرآن

توجه ویژه به اهداف و مقاصد و تجزیه تحلیل اصول و فروع محتوایی قرآن، پدیده جدیدی به شمار می آید که در دنیای معاصر شکل گرفته و تأثیر شگرفی در مخاطبان قرآن داشته است. قرآن پژوهان سیاسی و اجتماعی، معتقدند آیات قرآن از حیث محتوایی، به دو مقوله مجزا قابل تقسیمند: «اصول» و «فروع». اصول، جوهره قرآن و حاوی اهداف اساسی وحی و رسالت پیامبر۹ است.

هدف اساسی قرآن آن است که مردم خدای یگانه را بپرستند و دستورالعملی جامع برای سلوک رفتاری (شریعت) داشته باشند. سایر بخش های قرآن هم چون: داستان پیامبران، ترغیب و تشویق ها، وعده پاداش به نیکوکاران و وعید مجازات به بدکاران، و جز این ها، فقط دستاویز و وسایل یاری بخش برای تقویت اصول و اهداف است.

عمده وسایل «فروع» مورد استفاده در قرآن هم چون: اعتقاد به جهان پس از مرگ و بازتاب گسترده نعمت ها و عذاب های آن، فرشتگان، جنّیان و معجزات پیامبران، حکایت گر محیط اطراف پیامبر و اعتقادات رایج عرب پیش از اسلام است. توجه به این تمایز میان اصول و وسایل، برای خواننده قرآن بسیار مهم است تا بصیرت خویش را نسبت به بدنه اصلی پیام الهی حفظ کند و در شاخ و برگ ها سردرگم نشود. مفسران باید التفات بیش تری به اصول داشته باشند؛ زیرا هر بحثی درباره وسایل یا امور ثانوی و عرضی (فرعی) هم چون سرشت فرشتگان، جنّیان یا زندگی پس از مرگ راه به جایی نمی برد. (دروزه، ۱۳۹۳، ص۳۴۱ـ۳۴۲)

سوره های حمد، اعلی، شمس، لیل، تین، قارعه، تکاثر، عصر و توحید، عموماً همان اصول و اهداف اساسی را در بردارند و به همین سبب، مشتمل بر بشارت ها برای پذیرندگان دعوت پیامبر۹ و انذارها برای تکذیب کنندگان آن هستند. قرآن خود بیان می دارد که آرمان آن، بیان حقیقت بنیادین دین و اصول اساسی است.

شریعت سنگلجی به صورت مفصل، به اهداف و اصول و فروع محتوای قرآن اشاره کرده است:

ابواب قرآن و سور و آیات آن، منحصر در شش مقصد است: سه مقصد آن ستون قرآن و اصول مهم آن است و سه مقصد دیگرش فروع و متمم قرآن می باشد. (سنگلجی، ۱۳۶۲ق، ص۵۸)

امام خمینی نیز توجه ویژه به اهداف و مقاصد قرآن داشت و معتقد بود تاکنون تفسیر مناسبی از قرآن صورت نگرفته، چون به اهداف و مقاصد قرآن کم توجهی شده است. به باور ایشان، معنای دقیق تفسیر، «شرح مقاصد» است. (برزگر، ۱۳۹۱، ص۱۷۱)

با تقسیم محتوای قرآن و موضوع بندی آن، آیات سیاسی ـ اجتماعی، مشخص تر می شود، لذا با صورت بندی مشکلات جامعه و عرضه آن به محضر قرآن، گرفتن الگو و راه حل از قرآن آسان تر خواهد شد. بنابراین توجه به اهداف و مقاصد قرآن در ارتباط با دیگر شاخصه های روشی قرآن گرایان، سیستمی را برای فهم جدید و کارآمد از قرآن کریم طراحی می کند که خیلی ضروری است.

پی نوشت:

[۱]. روی عن النبی۹ و عن الائمه: «انهم قالوا اذا جاءکم منا حدیث فاعرضوه علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالفه فاطرحوه ورده علینا». محمدبن الحسن طوسی، تهذیب الاحکام، مصحح: حسن الموسوی خراسان، ج۷، ص۲۷۵،  دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.

مراجع

ابن خلدون، عبدالرحمان، مقدمه ابن خلدون، ج ۱، مترجم محمد پروین گنابادی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۲٫
ارکون، محمد، تاریخ مندی اندیشه اسلامی، مترجم: رحیم حمداوی، نگاه معاصر، ۱۳۹۲٫
اسپوزیتو، جان ل.، دایرهالمعارف جهان نوین اسلام، مترجمان: حسن طارمی، محمد دشتی و مهدی دشتی، ج ۲، نشر کتاب مرجع، ۱۳۸۸٫
اسکینر، کوئنتین، بینش های علم سیاست، ج ۱، در باب روش، مترجم فریبرز مجیدی، نشر فرهنگ جاوید، ۱۳۹۳٫
بازرگان، مهدی، باد و باران در قرآن، دارالفکر، ۱۳۴۴٫
برزگر، ابراهیم، اندیشه سیاسی امام خمینی;، سیاست به مثابه صراط، سمت، ۱۳۹۱٫
خان محمدی، یوسف، تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۲٫
خرقانی، سید اسدا…، روح التمدن و هویت الاسلام: اسلام چهل سال اول یا دموکراسی عالم، تهران: کتابخانه ترقی ۱۳۳۵ق، ۱۲۹۶ش.
ــــــــــــــــــــــــــ ، محوالموهوم و صحوالمعلوم یا راه تجدید عظمت و قدرت اسلامی، با مقدمه و تصحیح سیدمحمود طالقانی، ناشر غلامحسین نورمحمدی خمسه پور، تهران: سازمان چاپ و انتشارات کیهان، ۱۳۳۹٫
ساروخانی، باقر، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۵٫
سنگلجی، شریعت، کلید فهم قرآن، چاپ دوم، تهران: چاپخانه مجلس، ۱۳۶۲ق.
سید قطب، فی ظلال القرآن، مترجم: مصطفی خرم دل، تهران: احسان، ۱۳۸۹٫
سیدباقری، سیدکاظم، قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم، تهران: انتشارات فرهنگی و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۴٫
صحابی، یدالله، خلقت انسان، چاپ سیزدهم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۵٫
صدر، سیدمحمدباقر، سنت های اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن، مصحح: جلال الدین علی الصغیر، مترجم: حسین منوچهری، ج ۱، مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۶۹٫
طالقانی، سیدمحمود، مقدمه بر کتاب محوالموهوم و صحوالمعلوم یا راه تجدید عظمت و قدرت اسلامی سیداسدالله خرقانی، ناشر: غلامحسین نورمحمدی خمسه پور، ۱۳۳۴٫
طنطاوی، جواهر، الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم، قاهره: المکتب الاسلامیه، ۱۳۵۳ق.
طوسی، محمدبن الحسن، تهذیب الاحکام، مصحح: حسن الموسوی خراسان، ج۷، ناشر دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
عبده، الشیخ محمود، تفسیر القرآن الحکیم، الشهیر بتفسیر المنار، الجزء الاول، بیروت: دارالمعرفه للطباعه و النشر، بی تا.
کاظمی، سیدعلی اصغر، روش و بینش در سیاست، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۴٫
لاپیدوس، ایرا ام، تاریخ جوامع اسلامی قرون نوزدهم و بیستم، مترجم: محسن مدیرشانچی، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۶٫
محمد عزت دروزه، رهیافت هایی به قرآن، مترجم: و ویراستار: مهرداد عباسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حکمت، ۱۳۹۳٫
مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، چاپ بیستم، قم: انتشارات صدرا، ۱۳۸۶٫
مغنیه، محمدجواد، تفسیر کاشف، مترجم موسی دانشف، ج ۱، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۳٫
موسوی زنجانی، سیدابوالفضل، حقوق بشر و نظام اجتماعی در اسلام، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۴٫
نایینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله (در اساس و اصول مشروطیت یا حکومت از نظر اسلام) مقدمه، پاورقی: سیدمحمود طالقان، ج ۹، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸٫

هندی، سیداحمدخان (۱۸۱۷ـ۱۸۹۸)، تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان، مترجم: محمدتقی فخر داعلی گیلانی، بی جا، بی نا، ۱۳۳۲٫

نویسنده:

یوسف خانمحمدی: دانشگاه مفید قم  

فصلنامه شیعه شناسی شماره ۵۷

ادامه دارد…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *