نقش اضطراب امتحان و نارسایی هیجانی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان

چکیده:  

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش مؤلفه های اضطراب امتحان و نارسایی هیجانی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۳۵۵ نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ اضطراب امتحان فریدمن (۱۹۹۷)، مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو (۱۹۹۴) و سیاهه فرسودگی تحصیلی مسلش (۲۰۰۲) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار ۱۶ spss و آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (گام به گام) مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که بین مؤلفه‌های اضطراب امتحان، نارسایی هیجانی و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود داشت (P

واژه‌های کلیدی: اضطراب امتحان، نارسایی هیجانی، فرسودگی تحصیلی

نویسندگان:

آرش شهبازیان خونیق ، امید حسنی

نشریه پژوهش های تربیتی – سال چهارم، شماره ۲، پیاپی ۳۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *