بررسی امکان اجرای الگوی مربی گری در آموزش منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور

چکیده:  

 سازمان ها برای انجام وظایف وماموریت های خود به شدت متکی به سرمایه های انسانی  هستند ، توسعه سرمایه های  سازمانی نیازمند برنامه ریزی آموزشی وبهره مندی از الگوها و روش های آموزشی است که حداکثر کارایی و اثربخشی رادر پی داشته باشد. آنچه در این خصوص اهمیت اساسی دارد ساختارها وشرایط وویژگی های سازمانی است که امکان اجرای موفق برنامه های آموزشی والگوهای قابل پیاده سازی را فراهم می کند.هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان اجرای الگوی مربی گری در نظام آموزش منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور است . براین اساس در چارچوب  رویکرد کیفی و بکارگیری روش تحقیق داده بنیاد اقدام به بررسی وجمع آوری داده های پژوهش از طریق تحقیقات میدانی وانجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان و صاحب نظران ومدیران سازمان امور مالیاتی کشور شد وبه محض حصول اشباع نظری وعدم دریافت نکات و پاسخ های تکمیلی ازسوی مشارکت کنندگان در پژوهش  اقدام به تجزیه وتحلیل داده های گرداوری شده در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری  وکد گذاری انتخابی شد. سپس با نتیجه گیری که از مقوله های مورد بررسی صورت گرفت الگوی کیفی پژوهش طراحی شد.
نتایج این پژوهش حاصل تجزیه وتحلیل تعداد ۵ مقوله اصلی ، تعداد ۲۰ مقوله فرعی  وتعداد ۳۲مقوله خرد است که در  پنج محور اصلی شامل :” ۱- شرایط علّی     ۲- زمینه وبستر     ۳- شرایط مداخله گر    ۴- راهبردها    ۵-  پیامدها و آثار  ” مورد بررسی وتجزیه وتحلیل نهایی قرار گرفت .
در فرآیند مصاحبه های صورت گرفته تلاش شد تا از وجود افرادی استفاده شود که ضمن اشراف کامل بروضعیت منابع انسانی سازمان ، شناخت اهداف واستراتژی های درون سازمانی و فرآیند آموزش کارکنان سازمان احاطه موضوعی وعمیق داشته باشند. در نهایت  براساس رویکرد کیفی یافته های پژوهش سازماندهی واز طریق تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از مصاحبه های صورت گرفته با جامعه آماری مورد نظر امکان اجرای  الگوی مربی گری آموزش منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور بررسی و به تصویر کشیده شد .

واژه‌های کلیدی: آموزش منابع انسانی، امکان سنجی، مربی گری، نظریه داده بنیاد، الگو، سازمان امور مالیاتی کشور، کارآیی و اثربخشی

نویسندگان:

حمیدرضا یوسفی: سازمان امور مالیاتی کشور

 بهزاد مشعلی، حسین منتی

پژوهشنامه مالیات – سال ۲۵، شماره ۳۴، پاییز ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *