بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش گرایش به رفتارهای پر خطر در نوجوانان دبیرستانی

چکیده مقاله: چکیده زمینه و هدف: نوجوانان که به اقتضای سن خود در معرض آسیبهای رفتاری بسیاری قرار دارند، بخش قابل توجهی از جمعیت

ادامه