نقش سبک‌های زندگی، درک اجتماعی و روابط خانوادگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی معلمان جوان

چکیده

این پژوهش با هدف اصلی ارائه مدل با این رویکرد که سبک زندگی، درک اجتماعی و روابط خانوادگی می‌توانند پیش­بینی کننده‌ی رضایت زناشویی باشد، انجام شد. با توجه به ماهیت فرضیه‌ها، این پژوهش از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است که در آن به بررسی روابط درونی بین متغیرها در قالب کشف و تبیین مدل پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه معلمان ساکن در منطقه شرق تهران در سال ۱۳۹۳ بوده‌اند.در این پژوهش بر مبنای رعایت ملاک‌های علمی و تعداد مـتأهل متغیرهای مورد مطالعه، نمونه پژوهش به تعداد ۱۳۲ نفر انتخاب و پرسش‌نامه‌های پژوهش بر روی آن‌ها اجرا شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه سبک زندگی (LSQ)، پرسش‌نامه سنجش عملکرد خانواده، پرسش‌نامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسش‌نامه درک اجتماعی حمایت شده، استفاده گردید. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده­های آماری پژوهش، ابتدا داده­های حاصل از اجرای پرسش‌نامه­ها استخراج و در جدول اطلاعات کلی تنظیم شد؛ سپس تمامی اطلاعات با استفاده از نرم‌افزارهای آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سبک‌های زندگی بر درک اجتماعی، روابط خانوادگی و رضایت زناشویی اثر مستقیم و غیرمستقیم معناداری داشت. همچنین درک اجتماعی بر روابط خانوادگی و رضایت زناشویی اثرمستقیم معناداری داشته و روابط خانوادگی نیز به طور مستقیم بررضایت زناشویی معلمان تأثیرگذار بود (P0/05). به طورکلی زوجینی که دارای سبک‌های زندگی مناسب، درک اجتماعی بالاتر و روابط خانوادگی مثبت و قوی تری هستند از رضایت زناشویی بالاتری برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه ها: سبک‌های زندگی؛ درک اجتماعی؛ روابط خانوادگی؛ رضایت زناشویی

نویسنده:

فرشاد پور افقی: دکتری تخصصی روان‌شناسی اجتماعی، اداره آموزش و پرورش شهرستان آستارا

فصلنامه روان شناسی مدرسه – دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *