بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تربیت سیاسی شهروندان

چکیده

تربیت سیاسی در ادبیات علوم سیاسی و علوم تربیت، کاری است بکر و نو که به لحاظ ماهیت از منظرهای مختلف قابل‌ طرح و توجه است. تبیین مفهوم تربیت سیاسی، بدون توجه به مبانی و اصول و روش‌های بنیادین آن در اندیشه اسلامی، ممکن است ما را به هدف اصلی و غایی رهنمون نسازد. ازاین‌رو، مقالة حاضر به تبیین مبانی، اصول و اهداف روش‌های تربیت سیاسی با رویکرد دینی پرداخته است. هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر تربیت سیاسی از دیدگاه شهروندان شیراز است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و بخش اصلی از طریق پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه به دست آمده است. نمونه آماری ۳۲۱ نفر از شهروندان بالای هجده سال منطقه یک شیراز بوده‌اند. پایایی ابزار سنجش برپایه ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۴ بوده است. در این پژوهش تأثیر چند عامل به عنوان متغیرهای مستقل بر تربیت سیاسی (متغیر وابسته) بررسی شده است. هدف این پژوهش میزان اثربخشی هریک از عوامل مؤثر بر تربیت سیاسی شهروندان از دید خود پاسخ‌دهندگان است. در این تحقیق، از پاسخگویان سؤال شده که کدام‌یک از عوامل بیشترین تأثیر را بر تربیت سیاسی شما داشته است؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مهم‌ترین عاملی که از دید پاسخ‌دهندگان در تربیت سیاسی بیشترین تأثیر را دارد عبارتند از: در درجه اول رسانه‌ها با مقدار معیار آزمونT استودنت ۱۲/۷۰ و پس‌ از آن خصلت‌های فردی با میانگین ۱۱/۷۲ بوده است. دولت با مقدار ۶/۷۱، اسلام با مقدار ۴/۹۵، مراکز علمی با مقدار ۴/۸۸ در مراحل بعدی قرار دارند. دو شاخص اجتماع با مقدار ۰/۷۰ و وضعیت اجتماعی و اقتصادی با مقدار ۰/۴۶ در تربیت سیاسی تأثیری نداشته‌اند.

کلیدواژه ها: سیاست؛ تربیت سیاسی؛ نظام سیاسی؛ دانش سیاسی

نویسندگان:

عبدالمطلب عبدالله: دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

ملیحه زارع: کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مجله دانش سیاسی – دوره ۱۳، شماره ۲۵ (بهار و تابستان)، پاییز ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *