مفهوم شناسی کیفیت در مدیریت زنجیره تامین با استفاده روش شبکه خزانه

چکیده

امروزه استفاده از قابلیت های مدیریت کیفیت، می تواند موجب بهبود عملکرد زنجیره تامین شود. در همین راستا در سال های اخیر مفهوم مدیریت کیفیت زنجیره تامین به عنوان ایده جدید مدیریتی که جنبه هایی از مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت را ترکیب کرده ظهور پیدا کرده است، ولی با این وجود مطالعات انجام شده در این زمینه محدود می باشد. لذا در این پژوهش سعی بر آن شده است تا مفهوم کیفیت درمدیریت زنجیره تامین با استفاده از سازه های شخصی خبرگانی که در گستره زنجیره تامین صنعت روی استان زنجان، در بطن اقدامات مدیریت کیفیت قرار دارند، واکاوی شده و تعریف شود. بدین منظور از روش شبکه خزانه که روشی برای استخراج سازه های ذهنی افراد است، استفاده گردید. در همین راستا مبتنی بر روش مذکور با ۲۰ نفر از خبرگان مصاحبه به عمل آمد و از آنجا که کمیت سازه های به دست آمده از مصاحبه ها بیش از تعدادی بود که بتوان آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، با استفاده از روش تحلیل محتوا، سازه های مشابه جمع بندی و ترکیب شده و در ۳۱ طبقه در قالب سازه های ثانویه تحت عناوین مناسبی دسته بندی شدند. سپس این ۳۱ سازه مبتنی بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش، در قالب هشت بعد خوشه بندی شدند.این هشت بعد نشان دهنده چند بعدی بودن مفهوم کیفیت در مدیریت زنجیره تامین می باشند.

کلیدواژه ها: “مدیریت کیفیت”؛ “مدیریت زنجیره تامین”؛ “مدیریت کیفیت زنجیره تامین”؛ “روش شبکه خزانه”

نویسندگان:

عادل آذر: استاد، گروه مدیریت صنعتی، دنشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

لیلا مرتضوی: دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

محمد مهدی عباسی: کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی – دوره ۷، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *