درک مدیران، معلمان و مشاوران از نقش و وظایف مشاوران مدارس

چکیده:  

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اکتشافی نقش و وظایف مشاوران مدارس شهر نورآباد می­ باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­ های کمی با تأکید بر روش همبستگی می ­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، معلمان و مشاوران مدارس متوسطه اول و دوم شهر نورآباد بود که به روش تصادفی طبقه‌ای ۲۵۰ نفر انتخاب شدند. به منظور بررسی نقش و وظایف مشاوران مدارس، پرسش­نامه­ ای­ پژوهشگر ساخته با ۲۸ سؤال استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ­های گردآوری شده از نرم­ افزار spss از شاخص ­های آمار توصیفی(درصد، فراوانی، میانگین و همبستگی) و آمار استنباطی( تحلیل عاملی و تحلیل واریانس یک‌طرفه)استفاده شده­ است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج مؤلفه نقش برنامه‌ریزی و توسعه راهنمایی تحصیلی، نقش رشد و توسعه قوای فکری و معنوی دانش ­آموزان، نقش ارزشیابی دانش ­آموزان، نقش رشد و توسعه شخصیت دانش ­آموز، و نقش مشورت و همکاری با کارکنان و انجام کارگروهی درمجموع ۵/۵۷ درصد از کل واریانس را تبیین کرده ­اند. همچنین ادراک مدیران، معلمان و مشاوران مدارس از سه نقش مشاور مدارس برنامه‌ریزی و توسعه راهنمایی تحصیلی،رشد و توسعه شخصیت دانش ­آموزان و نقش مشورت و همکاری با کارکنان و انجام کارگروهی با هم تفاوت دارد.

واژه‌های کلیدی: تحلیل اکتشافی، مشاوران مدارس و نقش و وظایف.

نویسندگان:

سکینه اشرفی فشی ، بیژن عبدالهی، فاطمه گودینی

نشریه پژوهش های تربیتی، جلد ۴، شماره ۳۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *