رابطه جهت گیری مذهبی با سلامت روان و تحول اخلاقی

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی رابطة جهت گیری مذهبی با تحول اخلاقی و سلامت روان می باشد. بدین منظور، به روش توصیفی- همبستگی نمونه ای شامل ۳۸۴ نفر (۱۹۲ پسر و ۱۹۲ دختر) با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، از میان دانش آموزان دورة دبیرستان شهرستان قم در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ انتخاب شد. داده ها از طریق پرسش نامه های جهت گیری دینی، تحول اخلاقی و SCL-90-R جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون t، همبستگی و رگرسیون گام به گام، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که سلامت روان، رابطه مثبت و معناداری با جهت گیری دینی و تحول اخلاقی دارد. همچنین جهت گیری مذهبی، جنسیت و پایة تحصیلی می توانند سلامت روان را پیش بینی کنند. این یافته ها، نشان می دهد که با تقویت جهت گیری دینی و تشویق به تحصیل، می توان سلامت روان بیشتری برای افراد جامعه فراهم نمود.

کلیدواژه ها: جهت گیری مذهبی، تحول اخلاقی، سلامت روان.

نویسندگان:

حسن اعتصامی نیا / کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ساوه، گروه روان شناسی، ساوه، ایران

رحیم ناروئی نصرتی / استادیار گروه روان شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

محمدرضا احمدی / استادیار گروه روان شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

فصلنامه روان شناسی و دین – سال هشتم، شماره ۱ (پیاپی ۲۹)، بهار ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *