بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان

چکیده

ارتکاب جرم و بزهکاری، از مهم‌ترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می‌شود که علل و عوامل متعدد و با سهمی متفاوت در بروز آن نقش دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان پسر شهر زنجان با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه‌ آماری پژوهش را کلیه‌ دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ شهر زنجان تشکیل می‌دهند که از این تعداد، نمونه‌ای به حجم ۳۶۰ نفر از طریق فرمول کوکران برآورد و به‌شیوه‌ خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه‌ مورد بررسی انتخاب شده‌اند. داده‌های حاصله با استفاده از آزمون‌های تعبیه ‌شده در نرم‌افزار کامپیوتری SPSS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از معنی‌دار بودن تفاوت میانگین بزهکاری نوجوانان بر حسب وضعیت شغلی و تحصیلی والدین و درآمد خانواده‌شان است. همچنین نتایج تحقیق رابطه‌ بین متغیرهای نظارت والدین و دلبستگی به خانواده را با متغیر وابسته؛ یعنی بزهکاری نوجوانان به تأیید رساند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیرهای نظارت والدین و دلبستگی به خانواده به‌ترتیب، بیشترین تأثیر را بر بزهکاری نوجوانان داشته‌اند.

کلیدواژه ها: بزهکاری؛ بزهکاری نوجوانان؛ نظارت والدین؛ دلبستگی به خانواده

نویسندگان:

داود فاطمی: دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی، ایران

عارف رحیمی: کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، ایران

موسی سعادتی: دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان، ایران

محمد عباس زاده: دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، ایران

مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی – دوره ۵، شماره ۳ – شماره پیاپی ۱۴، پاییز ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *