بررسی رابطه بین جو اخلاقی سازمانی و خلق دانش در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

پژوهش حاضر سازمان‌های آموزشی را به عنوان یکی از انواع مهم سازمان‏ها از نظر فعالیت مورد مطالعه قرار داده است. در این تحقیق به بررسی رابطه جو اخلاقی و ابعاد آن با خلق دانش پرداخته شده است. تحقیق مورد نظر از جهت ارتباط بین متغیرهای تحقیق، از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی  . جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارمندان شاغل در حوزه ستاد مرکزی و معاونت‏های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به تعداد ۲۹۰ نفر بوده و حجم نمونه برمبنای جدول مورگان ۱۶۵ نفر تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ‏ها شامل پرسشنامه ‏های استاندارد جو اخلاقی سازمانی ویکتور و کالن مشتمل بر ۲۶ گویه و خلق دانش همتی مشتمل بر ۷ گویه  و با مقیاس پنج گزینه ‏ای لیکرت بوده است. برای اطمینان از روایی پرسشنامه ‏ها، آنها به روش اعتبار صوری مورد تأیید ۳ نفر از اساتید قرار گرفت و پایایی آنها با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که این مقدار برای پرسشنامه جو اخلاقی سازمانی ۰/۸۰۹ و برای پرسشنامه خلق دانش ۰/۸۲۱ بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ‏ها به طور عمده  با استفاده از آزمون‏ های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه و به کمک نرم افزار spss 19 انجام شد. نتایج تحقیق نشان می ‏دهد که در سازمان مورد مطالعه بین جو اخلاقی سازمانی و خلق دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شش بعد جو اخلاقی(ابزاری، مراقبتی، استقلال اخلاقی، قوانین اخلاقی، ضوابط اخلاقی و کارایی اخلاقی) با خلق دانش رابطه مثبت و معناداری دارند. بنابراین برمبنای نتایج این تحقیق جو اخلاقی به عنوان یک عامل در ایجاد و ارتقاء دانش در سازمان، نقش ایفا می ‏کند. بر این اساس پیشنهاد می‏ گردد با مدیریت مناسب و ارتقای جو اخلاقی در سازمان‌ها، شرایط مساعدی برای فرآیندهای خلق دانش در آنها فراهم شود.

کلیدواژه ها: جو اخلاقی؛ خلق دانش؛ دانشگاه علوم پزشکی؛ بیرجند

نویسندگان:

محمد عثمان حسین بر: استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهدی جان احمدی گل: دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه سیستان و بلوچستان

مجله پژوهش های مدیریت عمومی – دوره ۱۰، شماره ۳۵، بهار ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *