عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضای شهری

چکیده مقاله:
زمینه و هدف: ترس از جرم در مطالعات اجتماعی، مفهومی نوپا بوده و رویکردهای نظری متنوعی برای تبیین آن پدید آمده است. پژوهش‌های انجام‌شده نشان داده‌اند که زنان در مقایسه با مردان، ترس از جرم را بیشتر تجربه می‌کنند. این پژوهش عوامل مؤثر بر ترس از جرم زنان را در مشکین‌شهر بررسی کرده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه پژوهش را زنان ۱۸ تا ۶۵ ساله ساکن مشکین‌شهر تشکیل داده‌اند که برابر با ۵۰۰۰ نفر هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۷۳ نفر تعیین و با شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با کمک پرسش‌نامه روا و پایا (آلفای ۰/۶۸ تا ۰/۷۵ برای ابعاد مختلف) جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار «اس.پی.اس.اس» و آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد میزان ترس از جرم زنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد و متغیرهای احساس بی‌قدرتی، طرد اجتماعی، ضعف پیوند اجتماعی، توانایی دفاع از خود، زوال احساس امنیت اجتماعی، تجربه بزه‌دیدگی، فروپاشی اخلاقی جامعه، بی‌نزاکتی اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر ترس زنان از جرم تأثیرگذار است.

کلیدواژگان: زنان، فضای شهری، ترس از جرم، بی‌سازمانی اجتماعی، امنیت

نویسندگان:

طاها عشایری ,الهام عباسی ,علیرضا نطقی ,محدثه آخوندزاده آرانی ,رمضانعلی نوری

فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی – شماره ۷۴,دوره نوزدهم، بهار ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *