نظریّه‌ی اخلاقی زاگزبسکی: نظریّه‌ی فضیلت‌مدار الگوگرا

چکیده لیندا زاگزبسکی در نظریّه‌ی فضیلت‌مدار الگوگرا گونه‌ی جدیدی از نظریّه‌ی اخلاقی مبناگرا را عرضه می‌کند که در آن اشخاص الگو پایه‌ای‌ترین مؤلّفه‌ی اخلاقی

ادامه