رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه

چکیده

اصلی‌ترین موضوعی که پژوهش حاضر با آن مواجه است این است که رابطۀ بین ۷ متغیر مالی شرکت های فعال در صنعت بیمۀ ایران را با حاشیۀ توانگری آنها مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور متغیرهای «عملکرد سرمایه‌گذاری»، «نسبت نقدینگی»، «حاشیۀ عملیاتی»، «نسبت ترکیبی»، «نسبت خسارت»، «سود بیمه‌گری»، و «اندازۀ شرکت بیمه» را به‌عنوان متغیرهای تبیین‌کنندۀ مالی شرکت های بیمه مدنظر و رابطۀ آنها با حاشیۀ توانگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. دورۀ زمانی تحقیق ۴ ساله (از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳)، و جامعۀ آماری آن همۀ شرکت های فعال در صنعت بیمه تعیین شده است. نمونۀ آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری به دست آمده شامل ۱۷ شرکت و تعداد مشاهدات برابر با ۶۸ شرکت- سال است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از روش داده‌های پانلی حاکی از این است که به‌جز «نسبت ترکیبی» سایر متغیرهای مالی رابطۀ معنی‌داری با حاشیۀ توانگری مالی شرکتهای بیمه دارند. به طوری که نسبتهای فوق ۸۳/۲۴ درصد از تغییرات حاشیۀ توانگری مالی شرکت های بیمه را تبیین می‌کنند. از این رو با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می‌توان گفت بین توانگری مالی شرکت های بیمه با ۶ متغیر مالی بررسی‌شده رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه ها: متغیرهای مالی؛ توانگری مالی؛ ضریب خسارت؛ نسبت ترکیبی

نویسندگان:

علی مطیعی: کارشناس ارشد حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی (نویسندۀ مسئول)

 علی اسماعیل زاده: دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 آزیتا جهانشاد: استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

پژوهشنامه بیمه – دوره ۳۲، شماره ۱ – شماره پیاپی ۱۲۵، بهار ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *