عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت ­علمی دانشکده­ های تربیت بدنی ایران بود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشکده­های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی بودند که طبق آخرین آمار ۳۸ مرکز آموزشی را شامل می­ شد و جامعه آماری این تحقیق ۳۶۹ نفر بود که تعداد نمونه آماری آن بر اساس فرمول کوکران ۱۸۹ نفر محاسبه شد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و روایی صوری آن از نظر استادان مدیریت ورزشی، روایی سازه آن با بهره­ گیری از روش تحلیل عامل و پایایی آن به­ وسیله آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده­ ها با روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم­ افزارهای SPSS و AMOS  انجام شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در کل ۴ عامل حدود ۶۰ درصد واریانس ها را شامل می­ شوند. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل زیستی با ۰/۵۲۱  بیشترین تأثیر را بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت علمی دارد. بنابراین، با توجه به ضرورت عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت علمی دانشکده ­های تربیت بدنی ایران توصیه می­شود که مباحث مربوط به عوامل زیستی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: فلات، شغل، تربیت بدنی، هیئت علمی.

نویسندگان:

علی مدد نوروزی: مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز

 علیرضا زارع: کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

رضوان شیرالی: کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی – سال بیست و دوم، شماره ۳ (پیاپی ۸۱)، پاییز ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *