لزوم بهبود روش محاسبه و انتشار آمار و دوری از سیاسی کاری توسط بانک مرکزی

محاسبه علمی، دقیق و واقعی و انتشار به‌موقع و سهل‌الوصول آمارهای اقتصادی کشور از لوازم و ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری‌ آگاهانه برای اقتصاد ایران است.

ادامه